Социјалното претприемништво е посебна форма на претприемништво во која се спојуваат економските и социјалните цели. Овој вид на претприемништво претставува иновативен модел за решавање на општествените проблеми и предизвици и има за цел да им овозможи помош и поддршка на малите формални и неформални бизниси и наедно да ги задоволи потребите на одредени ранливи групи во општеството.

Примарна цел на социјалното претприемништво е да има општествено влијание преку обезбедување на добра и услуги на пазарот на иновативен и претприемачки начин, добивката се користи за остварување на општествени цели, а се управува партиципативно со вклучуање на вработените, потрошувачите и останатите заинтересирани страни. За развој на социјалното претпријатие, неопходно е и подигање на свеста кај населението за потребата од развој на одговорни потрошувачки навики и промовирање на концептот на етички конзумеризам.

Карактеристично за социјалните претпријатија, а во случајов за Погон е дека преку користење на економски принципи ќе се стреми да и служи на неформални и мали формални производители или обезбедувачи на услуги. Дополнително, прибраните средства ќе се искористат за непречано обезбедување на помош и поддршкана жените кои претрпеле семејно насилство. Како социјално претпријатие се стремиме кон користење на иновативни приоди за одржлив и рамномерен развој, и делуваме во насока на обезбедување на простор за развој на неформални производители и даватели на услуги како и зајакнување на соработката помеѓу формалните и неформалните бизниси.

Главно мени