По што се разликува „ПОГОН“ во однос на останатите платформи за онлајн продажба?

Профитот остварен преку онлајн продажбата на ПОГОН ќе биде целосно наменет за обезбедување на помош и поддршка за жените кои претрпеле семејно насилство. Самата идеја за формирање на ПОГОН изникна од потребата за подобрување на состојбата на жената и надминување на сериозниот проблем со семејното насилство, со кој се соочуваат голем број на жени во нашето општество.

Со купување на производи преку ПОГОН вие директно им помагате на жените кои претрпеле семејно насилство да го надминат проблемот со насилството и останатите проблеми со кои се соочуваат. Средствата од продажбата преку ПОГОН ќе бидат директно искористени за поддршка на работата на Центарот за правна помош на ЕСЕ.

Центарот за правна помош (ЦПП) е основан во 2002 година, со цел обезбедување на бесплатна правна помош за жените, која подразбира: обезбедување на правни совети од страна на адвокат, подготовка на писмени поднесоци (тужби, жалби, приговори и др.), судско застапување. Паралелно, обезбедуваме и психолошка поддршка за жените за надминување на проблемот со семејното насилство и нивно зајакнување.

Главно мени