Центарот за правна помош (ЦПП) е основан во 2002 година, со цел обезбедување на бесплатна правна помош за жените, која подразбира: обезбедување на правни совети од страна на адвокат, подготовка на писмени поднесоци (тужби, жалби, приговори и др.), судско застапување. Паралелно, обезбедуваме и психолошка поддршка за жените за надминување на проблемот со семејното насилство и нивно зајакнување.

Од неговото основање ЦПП има обезбедено бесплатна правна помош за повеќе од 4000 жени кои претрпеле семејно насилство и Вие преку ПОГОН можете директно да придонесете за остварување на една повисока општествена цел, подобрување на состојбата на жените кои претрпеле семејно насилство.

Помошта која ја обезбедуваме во ЦПП е неопходна за жените да можат да го надминат проблемот со семејното насилство и поврзаните правни проблеми со кои се соочуваат:

  • граѓански постапки за изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство;
  • кривични постапки за сторени кривични дела како резултат на семејно насилство;
  • развод на брак;
  • старателство;
  • издршка;
  • имотни односи;
  • друго.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации посетете ги страниците на ЕСЕ на подолунаведените линкови:

 

Главно мени